Upozornění k obsahu zasílané zprávy:

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené soubory jsou důvěrné a jsou určeny k užití pouze jeho zamýšlenými adresáty.

Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat či zveřejňovat. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem či jiným nedopatřením, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte. GEVIZO s.r.o. neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

Upozornění k oprávnění zástupců společnosti činit za společnost právní jednání:

GEVIZO s.r.o. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici.

Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení GEVIZO s.r.o. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či písemného pověření, která budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému jednání:

1. smlouvy o smlouvě budoucí,
2. nakládání s doménami, ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví,
3. uzavírání licenčních a podlicenčních smluv,
4. nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí,
5. jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů společnosti či třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.),
6. uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku,
7. veřejná nabídka,
8. ujednání o závdavku,
9. jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku,
10. postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu,
11. převzetí majetku, postoupení smlouvy,
12. smlouvy o zápůjčce nebo úvěru,
13. jakékoliv úkony týkající se svěřenských fondů,
14. podávání nabídek a uzavírání smluv v rámci veřejných zakázek,
15. jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách
16. smlouvy o tiché společnosti,
17. smlouvy darovací,
18. dohody o narovnání, dohody o změně obsahu závazku,
19. vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.),
20. pracovní smlouvy anebo
21. jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o prodeji zboží za obvyklých podmínek dle ceníku produktů nabízených společností.

GEVIZO s.r.o. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.